16 juni 2022


Van : Maxime Berlingin / Fieldfisher

Onderwerp : SA Place d'Armes


Geachte Dames en Heren de Obligatiehouders,

 

Bij deze bevestigen wij vanmorgen de zaak te hebben gepleit over de betwisting aangaande de schuldvordering ingediend ter voorlopige erkenning van uw schuldvordering en ter vaststelling van uw individuele hoedanigheid als schuldeiser in de opschorting van Place d'Armes.

 

De zaak is in beraad genomen en een uitspraak werd aangekondigd voor uiterlijk 9 augustus a.s.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 mei 2022


Van : Maxime Berlingin / Fieldfisher

Onderwerp : SA Place d'Armes


Dames en heren Obligatiehouders,


In aansluiting op onze e-mail van 10 mei bevestig ik dat de rechtbank bij vonnis van 12 mei heeft ingestemd met de verlenging van de opschorting van de vennootschap Place d'Armes tot 13 oktober 2022.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10 mei 2022


Van : Maxime Berlingin / Fieldfisher

Onderwerp : SA Place d'Armes


Dames en heren Obligatiehouders,

 

Ik kom bij u terug in verband met de gerechtelijke reorganisatieprocedure van PLACE D'ARMES, en meer in het algemeen van de CAYMAN GROUPE, om u op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen die zich sinds mijn laatste e-mail hebben voorgedaan.

De vennootschappen van de CAYMAN GROUPE, die momenteel een tweede gerechtelijke reorganisatieprocedure doorlopen met oog op het bereiken van een collectief akkoord, hebben de rechtbank verzocht om een verlenging van hun opschorsing met 5 maanden tot oktober 2022.

Afgelopen donderdag heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarop wij de raadslieden van de CAYMAN GROUPE, alsmede de gerechtsmandataris en de gedelegeerd rechter, hebben kunnen horen over de ontwikkeling van de situatie van de GROUPE en de redenen die haar er in dit stadium van weerhouden hebben een gerechtelijk reorganisatieplan in te dienen.

 

Samenvattend waren de belangrijkste verklaringen de volgende:

 

-      Tijdens de eerste procedure voor gerechtelijke reorganisatie heeft de GROUPE eraan gewerkt de activiteiten te hervatten. In het najaar van 2021 daalde de omzet echter opnieuw als gevolg van de Omicron-golf. Pas op 7 maart 2022 kon de GROUPE haar hotelactiviteiten volledig hervatten. De cijfers voor 2022 zijn nog steeds hoger dan de begrotingsramingen die ten tijde van de tweede aanvraag tot inleiding van de gerechtelijke reorganisatieprocedure werden opgesteld.

-      Lopende projecten, zoals het Gentse project, blijven opgeschort tot de reorganisatieplannen kunnen worden goedgekeurd.

-      De CAYMAN GROUPE is voornemens zijn reorganisatieplannen te financieren, met name door de verkoop van activa die aan de GROUP toebehoren. In dit verband is de omvang van de genoemde verkopen uitgebreid tot 88 miljoen euro (terwijl het bij de eerste gerechtelijke procedure slechts om ongeveer 40 miljoen euro ging).

-      De maatregelen tot terugbetaling van de schulden in rekening-courant, met name van de heer Bernard CAYMAN, zijn vastgesteld en worden uitgevoerd onder toezicht van de gerechtsmandataris en de gedelegeerde rechter. 

-      In het kader van de tweede gerechtelijke reorganisatieprocedure heeft de CAYMAN GROUPE de onderhandelingen met de belangrijkste banken van de CAYMAN GROUPE voortgezet. Zoals reeds vermeld, is de steun van de banken, KBC in het geval van PLACE D'ARMES, van essentieel belang om een reorganisatieplan te kunnen voorstellen en uitvoeren.

-      Op basis van de door de gedelegeerd rechter verstrekte toelichtingen zouden de ontwerp-reorganisatieplannen van de CAYMAN GROUPE, opgesteld over een periode van 5 jaar, in dit stadium een gemiddelde vermindering van de "gewone" schuldeisers van de GROUPE met 33% inhouden, met een vermindering die varieert van 0% tot maximaal 50% voor bepaalde schuldeisers. Uw situatie als schuldeiser van PLACE D'ARMES is niet specifiek vermeld. Op de algemene vergadering van obligatiehouders heeft de GROUPE te kennen gegeven dat zij alles in het werk zal stellen om een maximale terugbetaling te waarborgen.

De rechtbank zal uiterlijk op 12 mei uitspraak doen over het verzoek om verlenging van de opschorsing van de CAYMAN GROUPE-vennootschappen.

 

Er zij op gewezen dat het Hof van Beroep van Bergen bij arrest van 2 mei 2022 de opdracht van de gerechtsmandataris reeds heeft verlengd tot 13 oktober 2022. Deze laatste oefent dus, naast de gedelegeerd rechter, een controletaak uit over de wijze waarop de GROUPE CAYMAN de procedure van gerechtelijke reorganisatie beheert.

 

 

Tot slot kan ik meedelen dat de procedure voor de betwisting van de door ons ingediende vordering is vastgesteld voor ter mondelinge behandeling op de hoorzitting van 16 juni a.s.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21 april 2022


Van : Maxime Berlingin / Fieldfisher

Onderwerp : SA Place d'Armes


Dames en Heren Obligatiehouders,

 

Zoals ik u reeds eerder heb meegedeeld, hadden de NV PLACE D'ARMES en de gerechtsmandataris zich ertoe verbonden een algemene vergadering van Obligatiehouders bijeen te roepen, hetgeen werd bevestigd in de kennisgeving die u op 26 november 2021 hebt ontvangen.

 

Ondanks mijn herhaalde aanmaningen heeft de NV PLACE D'ARMES verzuimd de algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen.

 

Ik moest daarom de bijeenroeping van een algemene vergadering van obligatiehouders afdwingen, overeenkomstig artikel 7:164 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

De algemene vergadering van Obligatiehouders van NV PLACE D'ARMES werd uiteindelijk gehouden op 25 maart 2022.

 

Ik wilde u op korte termijn de notulen van bovengenoemde vergadering bezorgen. De opstelling van de ontwerp-notulen door de adviseurs van NV PLACE D'ARMES en de uitwisseling van opmerkingen over deze ontwerp-notulen nemen echter meer tijd in beslag dan verwacht.

 

Ik zal u de definitieve notulen bezorgen zodra ik ze heb ontvangen.

 

In afwachting daarvan vindt u hieronder de inhoudelijke elementen die op de genoemde algemene vergadering zijn besproken, naast mijn benoeming als vertegenwoordiger van de obligatiehouders:

 

-        De vertegenwoordigers van de Cayman-groep (de "Groep") hebben een overzicht gegeven van de stappen die zijn ondernomen tijdens de procedure voor gerechtelijke reorganisatie (de "PGR") bij minnelijke gerechtelijke schikking ten voordele van NV PLACE D'ARMES (de "Eerste PGR"), alsmede in het kader van de PGR bij collectief akkoord die momenteel loopt (de "Tweede PGR").

Tijdens de eerste PGR heeft de Groep aangegeven dat zij met strategische leveranciers had onderhandeld met het oog op de geleidelijke heropening van de hotels. Naar verluidt waren ook onderhandelingen met banken aan de gang.

 

Tijdens de tweede PGR meldde de Groep dat zij werkte aan de opstelling van herstelplannen. De onderhandelingen met de banken zouden worden voortgezet.

 

-        De groep verklaarde dat zij voornemens was een verlenging van twee maanden aan te vragen om haar in staat te stellen haar besprekingen met de banken en haar ontwerp-saneringsplan af te ronden.

De Groep heeft aangegeven dat de besprekingen met de banken bepalend zullen zijn voor de voorstellen die kunnen worden gedaan aan de gewone (niet-bevoorrechte) schuldeisers, waaronder de Obligatiehouders. Wat meer bepaald de situatie van NV PLACE D'ARMES betreft, legde de Groep uit dat de afronding van de CASCO van het gebouw afhing van het akkoord van de KBC-bank over een nieuwe financiering. In dat geval zou de KBC-bank financiering niet uitsluiten zodra de groep activa realiseert, wat het geval lijkt te zijn. In dit geval zou de bank de verkoopopbrengst, die dan zou kunnen worden gebruikt om de CASCO te voltooien, niet in ontvangst nemen.

 

-        In ieder geval heeft de Groep duidelijk gemaakt dat er bij de opstelling van de herstelplannen geen sprake van is dat aan de gewone (niet-bevoorrechte) schuldeisers niet zou worden afbetaald. Integendeel, de Groep gaf te kennen dat zij haar uiterste best wilde doen om de gewone schuldeisers te betalen, maar dat dit nog afhankelijk was van besprekingen met de banken. In dit stadium kon, bij gebrek aan financiering, alleen de betaling van de bevoorrechte schuldeisers worden overwogen.

Op de vraag of NV PLACE D'ARMES een vermindering van de overtollige schuldvordering van de Obligatiehouders overwoog, antwoordden haar vertegenwoordigers dat het thans de bedoeling van de Groep was om de Obligatiehouders voor 100% terug te betalen, met inbegrip van de conventionele rente, maar dat dit zou afhangen van het resultaat van het project, zoals hierboven is aangegeven.

 

-        Tenslotte werden de tussenkomst en de rol van de gerechtsmandataris, mr. Cornil, vermeld. Deze laatste moet waken over de transparantie in het kader van de PGR.

 

-        Net zoals de vertegenwoordigers van Beebonds heb ik aangedrongen op de noodzaak om het vertrouwen te herstellen van de Obligatiehouders, die de indruk hebben dat met hun belangen geen rekening is gehouden - ondanks de gerechtelijke uitspraken die dit aan de kaak hebben gesteld - en dat met hun voeten is gespeeld.

Voor het overige wijs ik erop dat wij conform artikel XX.68 van het Wetboek van economisch recht afgelopen dinsdag onze conclusies hebben neergelegd voor de Ondernemingsrechtbank in het kader van de procedure tot betwisting van de schuldvordering. 

 

Ter herinnering, het doel is de lijst van schuldeisers te laten wijzigen om ervoor te zorgen dat elk van de afzonderlijke Obligatiehouders deze status kan krijgen. In de kennisgeving die NV PLACE D'ARMES u op 26 november jl. heeft bezorgd, had deze laatste immers de vordering van de Obligatiehouders opgenomen als één enkele vordering. Het doel van deze procedure is de Obligatiehouders een belangrijk drukkingsmiddel te verschaffen, aangezien, als wij worden gevolgd, de dubbele meerderheid die vereist is om een collectief plan goed te keuren, alleen kan worden bereikt met de instemming van de Obligatiehouders.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 februari 2022


Van : Maxime Berlingin / Fieldfisher

Onderwerp : SA Place d'Armes


Dames en Heren Obligatiehouders,

 

Ik zend u deze e-mail teneinde u op de hoogte te brengen van de stand van zaken in de SA Place d'Armes-zaak.

 

Zoals reeds eerder aangegeven, hebben wij in december jongstleden, in antwoord op de kennisgeving die de NV Place d'Armes u op 26 november heeft gezonden, het bedrag van uw schuldvordering in opschorting en de inschrijving van de schuldvordering van de Obligatiehouders als één enkele schuldvordering betwist.

 

Wij hebben ook contact gehad met de raadsman van de NV Place d'Armes en de wettelijke vertegenwoordiger, waaruit in het algemeen bleek dat de NV Place d'Armes erop gebrand was de Obligatiehouders volledig te informeren en dat zij op het niveau van de Groep oplossingen zocht om uw schuldvordering in de opschorting zo min mogelijk te beïnvloeden.

 

De bijeenroeping van een algemene vergadering van Obligatiehouders werd eveneens bevestigd in overeenstemming met de aankondiging in de kennisgeving die u op 26 november hebt ontvangen.

 

Tot op heden heeft de NV Place d'Armes, ondanks mijn aanmaningen, nagelaten (i) de lijst van schuldvorderingen in de opschorting aan te passen overeenkomstig de in december verzonden aanmaning, (ii) de Obligatiehouders op de hoogte te houden van het verloop van de gerechtelijke reorganisatieprocedure en, in dit verband, met name een algemene vergadering van Obligatiehouders bijeen te roepen.

 

Daarom heb ik geen andere keuze dan agressievere maatregelen te nemen en:

 

(i) een procedure van de betwisting van de schuldvordering aanhangig te maken bij de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van economisch recht. Het doel is de lijst van schuldvorderingen in de opschorting te laten wijzigen en er met name voor te zorgen dat elk van de Obligatiehouders de status van schuldeiser in de opschorting kan krijgen. Zo zullen de Obligatiehouders over een drukkingsmiddel beschikken, aangezien de dubbele meerderheid, die nodig is om een collectief plan goed te keuren, alleen kan worden bereikt met de instemming van de Obligatiehouders;

 

(ii) het bijeenroepen van een algemene vergadering van obligatiehouders te forceren, overeenkomstig artikel 7:164 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), met de volgende agendapunten:

 

1. Benoeming van een vertegenwoordiger van de Obligatiehouders. Benoeming van Meester Berlingin, advocaat, met kantoor te Arsenal, Louis Schmidtlaan 29, bus 15, 1040 Brussel, als vertegenwoordiger van de Obligatiehouders in het kader van de procedure van gerechtelijke reorganisatie van de NV Place D'Armes, overeenkomstig artikel 7:63 WVV en bepaling van zijn bevoegdheden.

2. Informatie betreffende de procedure voor gerechtelijke reorganisatie. Uitvoerige toelichting door de Raad van Bestuur van de NV Place d'Armes en gerechtelijk mandataris, Meester Cornil, over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen die op niveau van de Groep zijn genomen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

3. Informatie betreffende de vooruitzichten op terugbetaling van de Obligatiehouders. Presentatie door de Raad van Bestuur van de NV Place d'Armes en gerechtelijk mandataris, Meester Cornil, van de overwogen collectieve arbeidsovereenkomst en/of andere mogelijkheden om de schuldvorderingen van de Obligatiehouders volledig terug te betalen.

4. Diversen.

 

Ik zet deze stappen zo snel mogelijk in.

 

Hopelijk stelt ons dit in de mogelijkheid om terug in dialoog te gaan.

 

Ik blijf tot uw beschikking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Maxime Berlingin