1. Principe

Eigendomsvoorbehoud is een waarborg die door een kredietnemer wordt verleend wanneer zijn lening bedoeld is voor de financiering van de aankoop van een welbepaalde zaak. Het bestaan van deze waarborg heeft tot gevolg dat de kredietnemer pas volledig eigenaar van de betreffende zaak wordt als hij de krachtens zijn kredietovereenkomst aan mozzeno verschuldigde bedragen volledig heeft afgelost. Met andere woorden: als de kredietnemer in gebreke blijft, behoudt mozzeno zich de mogelijkheid voor om het gefinancierde zaak terug te vorderen en te verkopen om alle in het kader van de lening aan mozzeno verschuldigde bedragen of een deel daarvan te recupereren.


2. Gebruik

Eigendomsvoorbehoud wordt door mozzeno gebruikt in het kader van investeringskredieten die bedoeld zijn voor de financiering van de aankoop van materiële goederen (machine, wagen, meubels enz.). Daardoor kan het het gefinancierde goed terugvorderen en verkopen om alle krachtens de kredietovereenkomst verschuldigde bedragen of een deel daarvan te recupereren. 


3. Reikwijdte

Eigendomsvoorbehoud verleent mozzeno alleen rechten op het goed dat door de toegekende lening wordt gefinancierd.


4. Vormvereisten

Eigendomsvoorbehoud neemt in voorkomend geval de vorm aan van een clausule die is opgenomen in de kredietovereenkomst en/of de algemene voorwaarden. Door de kredietovereenkomst te ondertekenen, stelt de kredietnemer deze waarborg ten voordele van mozzeno.


5. Impact op het krediet

Wanneer een kredietnemer een kredietaanvraag indient, stelt mozzeno, rekening houdend met de kenmerken van het aangevraagde krediet en het profiel van de kredietnemer, vast welke zekerheden het als waarborg wenst te verkrijgen. Als mozzeno gezien deze elementen vaststelt dat er eigendomsvoorbehoud noodzakelijk is, zal de kredietnemer verplicht moeten instemmen met eigendomsvoorbehoud om het krediet te verkrijgen.