1. Principe

Een persoonlijke borgstelling is een waarborg waardoor een derde persoon zich er hoofdelijk toe verbindt om de lening en al de verwijlinteresten terug te betalen in het geval dat de kredietnemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de kredietovereenkomst niet kan nakomen. Indien de kredietnemer in gebreke blijft, kan mozzeno zich voor de terugbetaling van de lening onder bepaalde voorwaarden tot deze persoonlijke borgsteller richten.


Als de borgsteller de verschuldigde bedragen terugbetaalt, kan hij zich vervolgens tot de kredietnemer wenden om de gemaakte kosten terug te vorderen.


Als de kredietnemer de maandelijkse afbetalingen van de lening keurig op tijd uitvoert, brengt mozzeno de borgsteller daarvan minstens één keer per jaar op de hoogte.


2. Gebruik

In het kader van een investeringskrediet dat wordt toegekend aan een vennootschap, wordt doorgaans aan de bedrijfsleider van die vennootschap of aan een extra persoon (bijv. echtgeno(o)t(e)) gevraagd om zich persoonlijk borg te stellen. mozzeno kan zich vervolgens tot deze persoon wenden indien de vennootschap ten minste twee termijnen van de lening niet heeft betaald en één maand na een ingebrekestelling nog steeds niet heeft betaald.


In het kader van een persoonlijke lening kan om het even welke derde persoon zich persoonlijk borg stellen tot waarborg van de lening, op voorwaarde dat aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. mozzeno kan zich vervolgens tot deze persoon wenden indien de kredietnemer ten minste twee termijnen van de lening of een bedrag gelijk aan 20% van het totale terug te betalen bedrag of de laatste termijn niet heeft betaald en één maand na een ingebrekestelling nog steeds niet heeft betaald.


3. Voorwaarden

Om zich persoonlijk borg te kunnen stellen, moet er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan:

  • Woonplaats: minstens 2 jaar in België wonen (3 jaar indien het identiteitsbewijs een kaart van het type E, EU of F is).

  • Minimumleeftijd: 18 jaar.

  • Maximumleeftijd: er zijn geen voorwaarden in verband met maximumleeftijd. Het risico van de aanvraag wordt beoordeeld op basis van alle beschikbare gegevens, ongeacht de leeftijd van de aanvrager.

  • Solvabel zijn: de solvabiliteit van de persoonlijke borgsteller wordt grondig door mozzeno beoordeeld.


4. Reikwijdte

De persoonlijke borgstelling heeft mogelijk betrekking op het volledige vermogen van de persoon die het heeft opgebouwd. Met andere woorden: in geval van wanbetaling kan mozzeno het volledige vermogen (roerend, onroerend, vorderingen enz.) van de persoon die zich persoonlijk borg heeft gesteld, gebruiken om de aan mozzeno verschuldigde bedragen terug te vorderen.


De interesten die de borgsteller moet betalen, mogen echter niet meer bedragen dan 50% van het geleende bedrag. 


5. Vormvereisten

Voor een persoonlijke borgstelling moet de persoon die zich borg stelt op het moment van de ondertekening van de kredietovereenkomst een aparte borgstellingsakte ondertekenen waarin de reikwijdte van zijn verbintenissen (bedragen en verplichtingen die door de borgstelling worden gedekt, duur enz.) wordt beschreven.  


6. Impact op het krediet

Wanneer een kredietnemer een kredietaanvraag indient, stelt mozzeno, rekening houdend met de kenmerken van het aangevraagde krediet en het profiel van de kredietnemer, vast welke zekerheden het als waarborg wenst te verkrijgen. Als mozzeno op basis van deze elementen bepaalt dat een persoonlijke borgstelling noodzakelijk is, kan de lening pas worden toegekend nadat er een persoonlijke borgstelling heeft plaatsgevonden. Voor investeringskredieten die worden toegekend aan vennootschappen is het doorgaans altijd vereist dat de bedrijfsleider van de vennootschap zich persoonlijk borg stelt.