1. Principe

De akte van overdracht van loon en schuldvordering is een overeenkomst waardoor u (de kredietnemer) aan mozzeno krachtens de kredietovereenkomst het volgende overdraagt:

  • het overdraagbare gedeelte van uw loon of vervangingsinkomen (bijv. uitkering van het ziekenfonds, pensioen enz.);

  • bepaalde andere specifiek vermelde vorderingen.


Daardoor kan mozzeno in geval van wanbetaling de verschuldigde bedragen direct terugvorderen op uw loon of op andere aan u verschuldigde bedragen.


De persoonlijke borgsteller dient eveneens een akte van overdracht van loon en schuldvordering te ondertekenen.


2. Gebruik

Indien de lening wegens wanbetaling wordt opgezegd, kan mozzeno dankzij deze waarborg bewerkstelligen dat de verplichtingen die uit de kredietovereenkomst voortvloeien, goed worden uitgevoerd, namelijk de terugbetaling van de lening, eventueel vermeerderd met de forfaitaire vergoeding, gerechtskosten, verwijlinteresten en andere kosten die zijn voorzien door de kredietovereenkomst.


3. Reikwijdte

De loonoverdracht heeft betrekking op het overdraagbare gedeelte van het loon van de kredietnemer of de borgsteller, de provisies, het vervangingsinkomen of de uitkeringen zoals gedefinieerd in artikel 1409 tot 1412 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Ze is strikt omlijnd door de wet en heeft slechts betrekking op een beperkt deel van het loon (het zogenaamde 'overdraagbare' gedeelte).  Wanneer een loonoverdracht wordt uitgevoerd, blijft ze van kracht tot alle verschuldigde bedragen door mozzeno zijn teruggevorderd.


De overdracht van schuldvordering heeft betrekking op de huidige en toekomstige schuldvorderingen van de kredietnemer (behalve lonen) ten aanzien van huurders, financiële instellingen, verzekeraars, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, schuldbemiddelaars en alle schuldvorderingen ten aanzien van derden die voortvloeien uit prestaties die in hun voordeel werden uitgevoerd.


4. Vormvereisten

De kredietnemer en in voorkomend geval de persoonlijke borgsteller dienen een akte van overdracht van loon en schuldvordering te ondertekenen. Het moet een akte zijn die apart wordt opgesteld van de kredietovereenkomst, en ze moet worden opgesteld in evenveel exemplaren als er partijen zijn die een afzonderlijk belang hebben. 


5. Impact op het krediet

Om bij mozzeno een lening te verkrijgen is een van de voorwaarden dat de kredietnemer (en in voorkomend geval de persoonlijke borgsteller) een akte van overdracht van loon en schuldvordering ondertekent. Zonder een dergelijke akte is het niet mogelijk om bij mozzeno een lening te verkrijgen.