Uw naaste familieleden moeten APRIL Belgium zo snel mogelijk verwittigen en de volgende documenten verstrekken. Dit kan per e-mail of per post.

  1. Een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde. Indien het originele document dat door het gemeentebestuur is opgesteld niet kan worden overgelegd, moet een gewaarmerkt conform afschrift worden voorgelegd;
  2. Een door de arts ingevuld medisch attest met vermelding van de oorzaak van overlijden;
  3. Een officieel document op basis waarvan de identiteit van de verzekerde kan worden gecontroleerd;
  4. Het ondertekende exemplaar van het toetredingsattest en de eventuele bijvoegsels.
  5. Een verklaring van het overlijden ingevuld door de rechthebbende(n).

 

Zodra de nodige formaliteiten zijn vervuld wordt het kapitaal uitbetaald aan de begunstigde kredietgever ten belope van de contractueel verschuldigde bedragen, het eventuele saldo wordt als volgt uitbetaald tegen een ondertekende kwitantie: 

  • Aan de echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner van de verzekerde;
  • Bij ontstentenis aan de geboren en/of ongeboren kinderen van de verzekerde;
  • Bij ontstentenis aan de wettelijke erfgenamen van de verzekerde.
    • In dit geval zal APRIL Belgium een akte van erfopvolging nodig hebben.