De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna « wet tot voorkoming van het witwassen ») legt bepaalde verplichtingen op aan mozzeno in het kader van de identificatie van haar klanten. Een van deze verplichtingen betreft de identificatie van de "politiek prominente personen", hun familieleden en de  personen bekend als naaste geassocieerden van een politiek prominente persoon.


Een "politiek prominente persoon" is een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name:

a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen: de Koning, de Eerste minister, Minister-president, Vice-Eerste ministers, Viceministers-President, ministers en staatssecretarissen.

b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen: de Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter, Parlementsvoorzitter, parlementsleden, senatoren, gecoöpteerde senatoren, commissievoorzitters en commissieleden.

c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen: de leden van het partijbestuur, de politieke raad, de partijraad, het directiecomité, het dagelijks bestuur en het partijsecretariaat.

d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden

- raadsheer in het Hof van Cassatie (met inbegrip van de eerste voorzitter, de voorzitter en de sectievoorzitters);

- raadsheer in het hof van beroep (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);

- raadsheer in het arbeidshof (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);

- plaatsvervangende raadsheren bij deze drie hoven;

- de eerste Voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren, en auditeurs bij de Raad van State;

- rechters in het Grondwettelijk Hof (met inbegrip van de voorzitters).

e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken

- de Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;

- de eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof;

f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten

- de ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden;

- de officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;

- de officieren bekleed met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;

- de officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;

- de officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of flottielje-admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn.

g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven: de Chief Executive Officer, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, bestuurders en leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité, de regeringscommissarissen.

h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.


Worden beschouwd als "familielid van een politiek prominente persoon”:

1° de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;

2° de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;

3° de ouders.


Worden beschouwd als “personen bekend als naaste geassocieerden met een politiek prominente persoon”:

1° natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigden zijn van een juridische entiteiten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;

2° natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigden zijn van een  juridische entiteit of juridische constructie, waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon.


Indien u als politiek prominente persoon werd geïdentificeerd, moeten wij u bijkomende verduidelijkingen vragen om uw identificatie te vervolledigen. In dit geval wordt u verzocht bijgaand formulier in te vullen en terug te zenden.