De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna « wet tot voorkoming van het witwassen ») legt bepaalde verplichtingen op aan mozzeno in het kader van de identificatie van haar klanten. Een van deze verplichtingen betreft de identificatie van de "politiek prominente personen", hun familieleden en de  personen bekend als naaste geassocieerden van een politiek prominente persoon.


Een "politiek prominente persoon" is een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name:

a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;

b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;

c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;

d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;

e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;

f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;

g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;

h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.


Worden beschouwd als "familielid van een politiek prominente persoon”:

1° de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;

2° de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;

3° de ouders.


Worden beschouwd als “personen bekend als naaste geassocieerden met een politiek prominente persoon”:

1° natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigden zijn van een juridische entiteiten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;

2° natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigden zijn van een  juridische entiteit of juridische constructie, waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon.


Indien u als politiek prominente persoon werd geïdentificeerd, moeten wij u bijkomende verduidelijkingen vragen om uw identificatie te vervolledigen. In dit geval wordt u verzocht bijgaand formulier in te vullen en terug te zenden.