Wanneer de kredietnemer een eerste herinnering ontvangt, moet hij zo spoedig mogelijk het bedrag van de verschuldigde maandelijkse terugbetaling betalen. Door de betaling vermijdt hij bijkomende rappels die zullen resulteren in bijkomende kosten voor de in gebreke blijvende kredietnemer :

  • vertragingsintresten berekend naar evenredigheid van de effectief verlopen tijd op het vervallen en niet betaalde kapitaal tegen de in de kredietovereenkomst bepaalde vertragingsrente,
  • kosten voor aanmaningsbrieven ten belope van € 7,50 per brief, te verhogen met de verzendingskosten, op basis van één zending per maand.