De kredietnemer moet mozzeno minstens tien kalenderdagen voor de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de lening per aangetekende brief in kennis stellen. De kredietnemer moet in die brief aangeven op welke datum hij zal overgaan tot de vervroegde terugbetaling.

In het geval van vrijwillige vervroegde terugbetaling van de lening, moet de kredietnemer aan mozzeno binnen 20 kalenderdagen na de kennisgeving een wederbeleggingsvergoeding betalen ter waarde van:

  • 1% van het deel van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling, indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de leningsovereenkomst meer bedraagt dan één jaar; of
  • 0,5% van het deel van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling, indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de afgesproken einddatum van de leningsovereenkomst niet méér bedraagt dan één jaar.

Die wederbeleggingsvergoeding mag niet meer bedragen dan het bedrag van de intresten die de kredietnemer zou hebben betaald gedurende de periode tussen de vervroegde terugbetaling en de einddatum van de leningsovereenkomst.

In het geval van gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, wordt de overeengekomen termijn voor terugbetaling gehandhaafd. Dat houdt een vermindering in van het bedrag van de maandelijkse terugbetalingen, behalve wanneer de kredietnemer uitdrukkelijk de handhaving van het bedrag van de maandelijkse betalingen vraagt, wat dan resulteert in een verkorting van de terugbetalingstermijn,met de mogelijkheid van een verschillende laatste maandelijkse terugbetaling.

De volledige vrijwillige vervroegde terugbetaling maakt een einde aan de leningsovereenkomst.