Ja, de kredietnemer is gerechtigd om af te zien van zijn kredietovereenkomst gedurende een termijn van veertien kalenderdagen beginnende op het tijdstip van de sluiting van de kredietovereenkomst.


Het feit dat men afziet van de overeenkomst moet bij een per post aangetekende brief ter kennis worden gebracht.

mozzeno preciseert aan de kredietnemer het terug te betalen bedrag. Het betreft het kapitaal en de gecumuleerde intresten op dat kapitaal sinds de datum waarop het bedrag van de lening aan de kredietnemer werd betaald tot op de datum waarop het kapitaal is betaald.

 

Het afzien van de kredietovereenkomst resulteert in de ontbinding van rechtswege van de bijkomende overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de eventueel gesloten schuldsaldoverzekering.