Ter bescherming van het geld dat de investeerders in Notes hebben geïnvesteerd, heeft mozzeno zijn activiteit over twee verschillende vennootschappen verdeeld: mozzeno nv en mozzeno services nv:


 1. mozzeno nv is de entiteit die verantwoordelijk is voor het toekennen van kredieten, het uitgeven van Notes en het beheer van de liquide middelen op de mozzeno-accounts van de investeerders. De inkomsten van de activiteit worden hoofdzakelijk geïnd door mozzeno nv.
 2. mozzeno services nv is de entiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het informaticaplatform, het beheer en de promotie daarvan. Ze voert een groot deel van de transacties uit voor rekening en onder verantwoordelijkheid van mozzeno nv. mozzeno services nv is ook de aannemer van de meeste leveranciers van de groep en heeft de meeste arbeidsovereenkomsten gesloten. De uitgaven van de activiteit worden hoofdzakelijk door mozzeno services nv gedragen.
 3. mozzeno nv heeft met mozzeno services nv een dienstenovereenkomst afgesloten voor de gerealiseerde dienstverleningen, zoals de terbeschikkingstelling van het digitale platform, mozzeno. Die overeenkomst voorziet dat de facturatie van de dienstverleningen van mozzeno services nv nooit de inkomsten van mozzeno nv kan overstijgen. Die facturatie is bovendien contractueel beperkt, om te verzekeren dat mozzeno nv een boekhoudkundige winst realiseert die op zijn minst positief is.
 4. Voornamelijk omwille van voorgeschreven regels is het onmogelijk dat mozzeno nv geen enkele schuldeiser heeft (kredietverzekering op de leningen,…). Daarom wordt er in de overeenkomsten met die schuldeisers bij voorkeur een clausule toegevoegd die het recht om een beroep te doen op de activa die dienen om de investeerders terug te betalen (leningen en liquide middelen) beperkt.
 5. De kost van de kredietverzekering die mozzeno afsluit om de PROTECT verzekering te kunnen toekennen, wordt volledig betaald wanneer de lening wordt toegekend.


mozzeno nv werkt met andere woorden op een manier die een faillissement zeer onwaarschijnlijk maakt.


Zoals hierboven aangegeven hangt mozzeno nv op operationeel niveau af van diensten die zijn uitbesteed aan mozzeno services nv. In het geval dat mozzeno services nv failliet gaat, geldt er een continuïteitsplan dat mozzeno nv verzekert aan zijn verplichtingen tegenover de investeerders te kunnen blijven voldoen. Dit continuïteitsplan voorziet het behoud van de activiteit van mozzeno nv in een beperkte vorm:

 • Er worden geen nieuwe leningen meer toegekend
 • De terugbetalingen van de onderliggende leningen worden wel nog steeds geïnd en verdeeld onder de investeerders in Notes, tot de leningen zijn afgelopen
 • De PROTECT -erzekering blijft behouden

Concreet worden er in dat geval de volgende maatregelen genomen:

 • Er worden geen nieuwe leningen meer toegekend en lopende kredietaanvragen worden geannuleerd;
 • Notes die nog niet volledig zijn ingeschreven, worden geannuleerd;
 • De investeerders krijgen de beschikbare bedragen terug (bedragen die nog niet zijn geïnvesteerd, bedragen van geannuleerde Notes en bedragen van de terugbetaalde onderliggende leningen);
 • Er wordt een koopoptie ingeroepen voor het intellectuele eigendom van het platform, zodat mozzeno nv het informaticaplatform kan blijven gebruiken;
 • De functionaliteiten van het platform worden beperkt:
  • Back-office voor investeerders (“uw portefeuille), zodat de investeerders hun terugbetalingen kunnen blijven opvolgen
  • Back-office voor kredietnemers, zodat kredietnemers hun betalingen kunnen blijven opvolgen en toegang hebben tot een kopie of het origineel van hun contractuele documenten op een duurzame drager;
  • Functionaliteiten die het mogelijk maken om de maandelijkse afbetalingen te innen (behoud van de domiciliëringen) en bedragen aan de overeenstemmende Notes uit te keren (terugbetalingen aan Notes);
  • Systeem van automatische aanmaning wanneer de maandelijkse afbetalingen te laat komen.
 • De overeenkomst met de kredietverzekeraar blijft in stand (de premies worden bij de toekenning van de leningen immers al voor de volledige duur betaald);
 • Toepassing van de dekking van de kredietverzekering wanneer een kredietnemer in gebreke blijft en vergoeding via de PROTECT-verzekering.


Deze verschillende maatregelen moeten mozzeno in staat stellen zich aan zijn verplichtingen te houden tot de lening met de langste looptijd is terugbetaald.

Hoe werkt de PROTECT-verzekering?