Wanneer de kredietnemer een eerste herinnering ontvangt, moet hij zo spoedig mogelijk het bedrag van de verschuldigde maandelijkse terugbetaling betalen. Door de betaling vermijdt hij bijkomende rappels die zullen resulteren in bijkomende kosten voor de in gebreke blijvende kredietnemer:

  • nalatigheidsrente berekend in verhouding tot de tijd die effectief is verstreken op het vervallen en niet-betaalde kapitaal, tegen de nalatigheidsrentevoet die in de kredietovereenkomst staat vermeld;
  • de kosten van de aanmaningsbrief ten belope van € 15 vermeerderd met de portkosten.