Heeft u uw lening voor de einddatum afbetaald? Dan hebt u de mogelijkheid om uw verzekeringsovereenkomst vervroegd af te kopen. Hoe gaat u te werk?


Om u dossier te verwerken moet u zo snel mogelijk volgende documenten verstrekken aan APRIL Belgium (per e-mail of per post).

  • Een gedateerde en door u ondertekende schriftelijke aanvraag;

  • Een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart (de verzekerde);

  • Het bewijs van terugbetaling van de lening (document afkomstig van de kredietgever, mozzeno).

 

Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.


U kunt er ook voor opteren om uw overeenkomst ongewijzigd te behouden. 


In dit geval wordt, in geval van overlijden, het kapitaal (dat overeenstemt met het saldo van de lening zonder rekening te houden met de vervroegde terugbetaling) uitgekeerd aan de volgende begunstigden: 

  • De echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner van de verzekerde;

  • Bij ontstentenis de geboren en/of ongeboren kinderen van de verzekerde;

  • Bij ontstentenis de wettelijke erfgenamen van de verzekerde.


Financiële infofiche levensverzekering voor overlijdensverzekeringen