Van de verzekering zijn uitgesloten :

Schaden veroorzaakt in het land waarin het risico zich bevindt door natuurrampen, oorlog of burgeroorlog, bezetting of gedeeltelijke bezetting van het grondgebied door een vreemde mogendheid, revoluties, algemene stakingen, oproer en sociale of politieke onlusten, inbeslagnemingen of opvorderingen of vernielingen door wettelijke wederrechtelijke overheid, atoomkernreacties, tenzij Verzekerde kan doen vaststellen, dat de schade geen verband houdt met een van deze gebeurtenissen.

 

Zijn eveneens uitgesloten :

Schadegevallen voor vorderingen voortvloeiend uit handelingen verwezenlijkt in overtreding van de verplichtingen betreffende de bestrijding van het witwassen van kapitalen en de financiering van terroristische activiteiten, zoals gereglementeerd door de Richtlijn van de Raad n° 91/308/CEE van 10 juni 1991 betreffende het gebruik van het financieel systeem met het oog op het witwassen van kapitalen, omgezet in Belgisch recht door de wet van 11 januari 1993 betreffende de preventie van het gebruik van het financieel systeem met het oog op het witwassen van kapitalen en de financiering van het terrorisme, derhalve dat deze reglementering op de Verzekerde van toepassing is.