Wat moeten mijn nabestanden doen indien ik tijdens de looptijd van het contract zou overlijden?

De nabestaanden dienen zo snel mogelijk AXA Belgium te verwittigen en de onderstaande documenten te bezorgen. Dit kan via e-mail of per post (zie adresgegevens onderaan).

 1. Een uittreksel van de overlijdensakte van de verzekerde. Indien het originele document, opgemaakt door het gemeentebestuur, niet kan worden overgemaakt, moet een door het gemeentebestuur gecertificeerde kopie worden voorgelegd ;
 2. Een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de begunstigde ;
 3. Akte van bekendheid die de rechten van de begunstigden vermeldt.

Indien het overlijden plaatsvindt binnen het jaar na het aansluiten bij de AXA Credit Protection verzekering, moeten bovendien de volgende documenten worden overgemaakt:

 • een volledig ingevuld en ondertekend Medisch attest ;
 • een volledige ingevulde en ondertekende Overlijdensaangifte.


Wat te doen bij invaliditeit?

Voor een vlotte en snelle afhandeling van het schadedossier, is het belangrijk dat u AXA Belgium zo snel mogelijk op de hoogte brengt. Dit gebeurt door de volgende documenten over te maken via e-mail of per post (zie onderstaande contactgegevens).

 • Een volledig ingevuld en door de verzekerde ondertekende formulier Aangifte ongeval of Aangifte ziekte (naargelang het geval) ;
 • Een door de behandelde arts ingevulde en ondertekende formulier Attest ongeval of Attest ziekte (naar gelang het geval) ;
 • Indien de verzekerde een werknemer is: een bewijs van de werkgever dat aantoont dat de werknemer bij hem in dienst is ;
 • Een kopie recto/verso van de geldige identiteitskaart van de verzekerde, met handtekening van de verzekerde.


Opzegging van het contract

U kan het  contract AXA Credit Protection opzeggen binnen dertig dagen na de aanvang ervan (dwz vanaf de dag dat u de bevestigingsemail voor uw lening van mozzeno heeft verkregen).

De aanvraag om opzegging moet aan AXA Belgium worden meegedeeld hetzij per aangetekende brief, hetzij bij deurwaardersexploot, hetzij door afgifte van een brief tegen ontvangstbewijs. De betaalde premie wordt u dan terugbetaald, onder aftrek van de kosten van het gedekte risico.


Tot slot

Het gaat u voor de wind, en uw lening is al voor de einddatum terugbetaald. Dan bestaat de mogelijkheid om uw contract vervroegd af te kopen. Hoe gaat u te werk?

Om uw dossier af te handelen, dient u zo snel mogelijk de volgende documenten aan AXA Belgium te bezorgen (via e-mail of post).

 • Het volledig ingevulde en door u, de verzekerde, ondertekende document Aanvraag tot afkoop ;
 • Een recto/verso kopie van uw identiteitskaart (de verzekerde).

Nog vragen?
 • Vragen met betrekking tot overlijden en/of afkoop : AXA Belgium (life operations retail) – Troonplein 1 – 1000 Brussel - e-mail: life.retailoperations@axa.be - tel : 02 678 83 34
 • Vragen met betrekking tot invaliditeit : AXA Belgium (claims retail & self employed) – Troonplein 1 – 1000 Brussel - e-mail: life.selfemployed@axa.be - tel : 078 150 125