Ja, het betalingsuitstel is een maatregel die FEBELFIN samen met de kredietgevers en de federale overheid heeft genomen.

 

Het uitstel van de maandelijkse aflossingen van een consumentenkrediet op afbetaling dat werd aagegaan voor 1ste mei 2020 is een maatregel om de mensen te ondersteunen die financieel hard getroffen zijn door de coronacrisis. D

e kredietnemer die aan de voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen om te genieten van een uitstel van maximum drie maanden. Dit uitstel kan tot 31 maart 2021 worden aangevraagd door kredietnemers die de voorwaarden in acht nemen. Na deze periode moeten de betalingen gewoon worden hervat.

 

Onder welke voorwaarden kan een uitstel van betaling worden aangevraagd?

 1. De coronacrisis leidt tot een inkomensdaling of volledig inkomensverlies van de kredietnemer omwille van, bijvoorbeeld :
  • tijdelijke of volledige economische werkloosheid
  • ziekte als gevolg van Covid-19
  • sluiting van het bedrijf
  • overbruggingsmaatregelen
 2. Indien meerdere personen hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben, volstaat het dat één van deze personen inkomensverlies lijdt als gevolg van de coronacrisis om aan de voorwaarde te voldoen, zelfs als de lening niet op zijn of haar naam is ingeschreven maar op de naam van één van de andere personen.
 3. Op 1 januari 2021 heeft de kredietnemer geen betalingsachterstand van meer dan een maand op de lening waarvoor hij uitstel vraagt.
 4. Indien er op het moment van de uitstelaanvraag in totaal meer dan 25.000 euro roerend vermogen op de zicht- en spaarrekeningen en in de beleggingsportefeuille bij een bank staat, heeft mozzeno het recht om het uitstel te weigeren. Pensioensparen wordt hierbij niet meegeteld.

 

Als de kredietnemer aan alle voorwaarden voldoet, kan hij tot 31 maart 2021 uitstel van terugbetaling van zijn lening aanvragen. 

De duur is dus maximaal 3 maanden. 

 

Wat zijn de gevolgen van een uitstel van betaling voor uw investeringen in Notes, waarvan de onderliggende lening een lening is waarvoor een uitstel werd aanvaard?

 

De gevolgen van een uitstel van betaling op uw investering zijn :

  1. De looptijd van de serie van Notes wordt eveneens verlengd met hetzelfde aantal maanden.
  2. Aangezien er geen betaling van de kredietnemer wordt ontvangen, gebeuren er tijdens de uitstelperiode geen terugbetalingen op de serie van Notes (kapitaal en interesten).
  3. De opgebouwde interesten tijdens dit betalingsuitstel zijn niet verloren en zullen gespreid worden over de resterende looptijd van de serie van Notes.
  4. In uw overzicht van bevestigde Notes verschijnt tijdens de uitstelperiode de melding ‘uitstel in uitvoering’.


Op de betreffende series van Notes blijft het kapitaal dus enkele maanden langer geïnvesteerd en levert het wel extra interesten op.